Program razvoj podeželja 2014 – 2020

Ukrepi

Naziv aktivnosti:

Podukrep  št. MO 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.
Naložba v rekonstrukcijo hiše za turistično dejavnost - izgradnja apartmajev, postavitev bazena in nakup električnih koles.

Cilji:

  • povečati konkurenčnost in tržno usmerjenost, kar bo privedlo do povečanja prihodka, izboljšanja delovnih pogojev ter  prispevalo k uspešnemu razvoju  kmetije.
  • izkoristiti povpraševanje gostov po kvalitetnih nastanitvenih kapacitetah v apartmajih na tem območju
  • razvijati in povečati dopolnilno dejavnost, ki ima na kmetiji že tradicijo, sedaj pa jo želimo samo nadgraditi in jo hkrati obogatiti s pestro dodatno ponudbo
  • ustvarjanje dodatnega vira dohodka in s tem prispevati k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji

Pričakovani rezultati:

Investicija bo pozitivno vplivala na razvoj njihove turistične dejavnosti, saj bo omogočila oddajo nastanitvenih kapacitet v  apartmajih, po katerih je na tem območju vse večje povpraševanje. Storitev bogate dodatne ponudbe na kmetiji, pa bo vsekakor vplivala na večje povpraševanje po namestitvah in posledično tudi na večjo zasedenost.

Povezava: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural- policy/rural-development , www.program-podezelja.si/

 

 

Naziv aktivnosti:
Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:
Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati:
Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.
Povezava: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development , www.program-podezelja.si/

 

 

Naziv aktivnosti:
Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji:
Spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali (DŽ), ki presegajo zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost, in običajno rejsko prakso.

Pričakovani rezultati:
Podporo rejcem za DŽ prispeva k zagotavljanju višjih standardov dobrobiti živali.
Povezava: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development , www.program-podezelja.si/