Program za razvoj podeželja

Program razvoj podeželja 2014-2020

Ukrepi

Naziv aktivnosti:

Podukrep  št. MO 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.
Naložba v rekonstrukcijo hiše za turistično dejavnost - izgradnja apartmajev, postavitev bazena in nakup električnih koles.

Pričakovani rezultati:

Investicija bo pozitivno vplivala na razvoj njihove turistične dejavnosti, saj bo omogočila oddajo nastanitvenih kapacitet v apartmajih, po katerih je na tem območju vse večje povpraševanje. Storitev bogate dodatne ponudbe na kmetiji, pa bo vsekakor vplivala na večje povpraševanje po namestitvah in posledično tudi na večjo zasedenost.

Image title

Naziv aktivnosti:

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati:

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povezava:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development , www.program-podezelja.si/

Image title
Naziv aktivnosti:

Dobrobit živali ( ukrep 14 )
Cilji:

Spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobi živali (DŽ), ki presegajo zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost in običajno rejsko prakso.
Pričakovani rezultati:

Podporo rejcem za DŽ prispeva k zagotavljanju višjih standardov dobrobiti živali.

Povezava:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development , www.program-podezelja.si/Pišite nam:  

Pošlji